Udskriv

Skagen Fuglestation bidrager til trækfugleforskningen gennem deltagelse i videnskabelige projekter.

Constant Effort Site (CES)

Skagen Fuglestation bidrager til overvågningen af de europæiske ynglefuglebestande gennem deltagelse i projekt Constant Effort Site (CES). I Europa praktiseres CES i over 10 lande. Efter en standardiseret metode, ringmærkes småfugle i et afgrænset område år efter år. Gennem 12 besøg med 10 dages mellemrum ringmærkes der på lokaliteten i perioden maj - august med en fast placering af spejl-nettene og med et fast antal net-meter. På denne måde indsamles standardiserede data, der kan bruges til at se trends i bestandsudviklingen af forskellige småfugle-arter. CES-mærkningen i Skagen varetages i det daglige af stationens erfarne ringmærker Michael Anker.

Monitering af skarvernes ynglesucces

I dette pilotprojekt samarbejder Skagen fuglestation med Aarhus Universitet (v/ Thomas Bregnballe), omkring at monitere ynglesuccesen for skarverne i 'Skarvsøen'. Formålet er, gennem registrering og overvågning af rederne, at beskrive hvornår i foråret kuldende påbegyndes, og estimere det gennemsnitlige antal flyvefærdige unger pr. kuld. 

Skarvkolonien i Skagen er en interessant koloni, da beliggenheden på en landtange giver fuglene mulighed for at skifte mellem at udnytte de to havområder. Desuden er der i de to havområder formentlig rige forekomster af forskellige arter af både bundlevende fisk og af stimefisk. Skarvkolonien er også et eksempel på en koloni, hvis størrelse enten er eller i de kommende år formentlig vil blive begrænset af adgangen til buske, hvor skarverne kan bygge rede, i sikkerhed mod landrovdyr. Endelig er der i Skagen tale om en koloni, hvor skarverne kan yngle i fred fra forvaltende tiltag, og hvor skarverne har vænnet sig til menneskelig færdsel nær kolonien. Samlet giver dette en forventning om, at kolonien i Skagen har potentiale for at producere et stort antal unger. Det er relevant at få belyst med hvilken succes skarver kan yngle, når forholdene virker tæt på optimale.

Overvågning af West Nile Virus hos trækfugle

Skagen Fuglestation bidrager til at overvåge forekomsten af West Nile Virus hos afrikatrækkende småfugle, som led i et projekt mellem Ringmærkningscentralen ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet samt Fødevarestyrelsen. Skagen Fuglestation deltager gennem at indsamle blodprøver, som derefter sendes videre til analyse.

West Nile Virus optræder hovedsageligt hos fugle, men kan via myg også smitte pattedyr, inklusiv mennesker. Langdistance-trækfugle undersøges fordi de som potentielle smittebærer af West Nile Virus kan bringe sygdommen med langvejs fra. Sygdommen stammer sandsynligvis fra det centrale Afrika, men der er også blevet registreret udbrud hos mennesker i både i Nordamerika og Sydeuropa, hvorfor et potentielt fremtidigt udbrud på vores breddegrader ikke er utænkeligt. Mens det hos flere arter fugle er en livstruende sygdom, så forholder det sig i langt de fleste tilfælde anderledes hos mennesker, hvor de fleste ingen gener har haft, mens det hos andre er begrænset til influenzalignende symptomer. I meget sjældne tilfælde (<1%) kan sygdommen dog bl.a. udvikle livstruende meningitis. Forekomsten og udbredelsen af West Nile Virus er dermed vigtig at få kortlagt og følge udviklingen af, for at vurdere hvilken trussel sygdommen udgør for både fjerkræ, husdyr og mennesker.

Overvågning af miljøfarlige stoffer i det kystnære miljø.

Fuglestationen har i det sene efterår indsamlet blåmuslinger og purpursnegle fra områdets høfder for Århus Universitet (v/ Jacob Strand), som led i en national NOVANA-undersøgelse af miljøfarlige stoffers forekomst i det kystnære miljø.

Studieprojekter ved Aalborg Universitet

Fuglestationen faciliterer og leverer data til studieprojekter under Aalborg Universitet (v/ Dan Bruhn og Cino Pertoldi). I 2018 brugte en studiegruppe ringmærkningsdata fra Skagen i perioden 2006 – 2017 til populations – og fekunditetsanalyser for et udvalg af fuglearter, som blev sammenlignet med resultater fra DOF’s punktællingsprojekt. I foråret 2019 vil en studiegruppe monitere strandtudser i området og undersøge potentielle forvaltningsplaner der kan beskytte arten.

Radiotelemetrisk overvågning

I samarbejde med Københavns Universitet og Katherine Snell opsatte Fuglestationen i 2018 en radiomodtagerstation i Grenen-området til overvågning af radiomærkede fugle, der potentielt passerer Skagen i trækperioderne. Projektet er tilkoblet Motus-netværket. Modtagerstationen er opsat på en mast som ejeren TDC meget venligt har givet Fuglestationen lov til at anvende. Fremadrettet har Fuglestationen planer om at udvikle projektet og modtagerstationen til også at kunne undersøge lokale fugles bevægelser og trækadfærd og radiomærke individer i lokalområdet.

Kameraer til overvågning af fugles adfærd omkring vindmøller

Fuglestationen samarbejder med Mittuniversitet i Sverige, der har opsat kameraer med 3D-funktioner i fyrhaven, til at følge fuglenes bevægelser over havet. Udstyret testes med henblik på at kunne anvendes omkring vindmølleparker, for at overvåge og forudsige vindmøllers påvirkning på fugles adfærd og eventuelle kollisioner.

Novana Vandfugletællinger

Fra 2019 bidrager Fuglestationen med tællinger til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (Aarhus Universitet) i forbindelse med overvågning af fuglearter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 samt trækfuglearter, som indgår i et eller flere udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder. Læs evt. mere om overvågningen her

Radarovervågning

Naturstyrelsen har indkøbt en radar til at overvåge trækkende fugle, og Fuglestationen undersøger hvordan et projekt kan udvikles på dette.

Overvågning af nattrækket med lydoptagere

Sammen med Simon Gillings fra British Trust for Ornithology (BTO) afprøvede Fuglestationen i foråret 2018 lydoptagere til overvågning af nattrækkende fugle. De indsamlede lydfiler blev efterfølgende analyseret og lydende artsbestemt. Fuglestationen vil i 2019 indkøbe eget udstyr og teste det, med henblik på at følge en mere standardiseret metode til denne overvågning.