Skagen Fuglestation bidrager til trækfugleforskningen gennem deltagelse i videnskabelige projekter.

Constant Effort Site (CES)

Skagen Fuglestation bidrager til overvågningen af de europæiske ynglefuglebestande gennem deltagelse i projekt Constant Effort Site (CES). I Europa praktiseres CES i over 10 lande. Efter en standardiseret metode, ringmærkes småfugle i et afgrænset område år efter år. Gennem 12 besøg med 10 dages mellemrum ringmærkes der på lokaliteten i perioden maj - august med en fast placering af spejl-nettene og med et fast antal net-meter. På denne måde indsamles standardiserede data, der kan bruges til at se trends i bestandsudviklingen af forskellige småfugle-arter. CES-mærkningen i Skagen varetages i det daglige af stationens erfarne ringmærker Michael Anker.

Monitering af skarvernes ynglesucces

I dette pilotprojekt samarbejder Skagen fuglestation med Aarhus Universitet (v/ Thomas Bregnballe), omkring at monitere ynglesuccesen for skarverne i 'Skarvsøen'. Formålet er, gennem registrering og overvågning af rederne, at beskrive hvornår i foråret kuldende påbegyndes, og estimere det gennemsnitlige antal flyvefærdige unger pr. kuld. 

Skarvkolonien i Skagen er en interessant koloni, da beliggenheden på en landtange giver fuglene mulighed for at skifte mellem at udnytte de to havområder. Desuden er der i de to havområder formentlig rige forekomster af forskellige arter af både bundlevende fisk og af stimefisk. Skarvkolonien er også et eksempel på en koloni, hvis størrelse enten er eller i de kommende år formentlig vil blive begrænset af adgangen til buske, hvor skarverne kan bygge rede, i sikkerhed mod landrovdyr. Endelig er der i Skagen tale om en koloni, hvor skarverne kan yngle i fred fra forvaltende tiltag, og hvor skarverne har vænnet sig til menneskelig færdsel nær kolonien. Samlet giver dette en forventning om, at kolonien i Skagen har potentiale for at producere et stort antal unger. Det er relevant at få belyst med hvilken succes skarver kan yngle, når forholdene virker tæt på optimale.

Overvågning af West Nile Virus hos trækfugle

Skagen Fuglestation bidrager til at overvåge forekomsten af West Nile Virus hos afrikatrækkende småfugle, som led i et projekt mellem Ringmærkningscentralen ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet samt Fødevarestyrelsen. Skagen Fuglestation deltager gennem at indsamle blodprøver, som derefter sendes videre til analyse.

West Nile Virus optræder hovedsageligt hos fugle, men kan via myg også smitte pattedyr, inklusiv mennesker. Langdistance-trækfugle undersøges fordi de som potentielle smittebærer af West Nile Virus kan bringe sygdommen med langvejs fra. Sygdommen stammer sandsynligvis fra det centrale Afrika, men der er også blevet registreret udbrud hos mennesker i både i Nordamerika og Sydeuropa, hvorfor et potentielt fremtidigt udbrud på vores breddegrader ikke er utænkeligt. Mens det hos flere arter fugle er en livstruende sygdom, så forholder det sig i langt de fleste tilfælde anderledes hos mennesker, hvor de fleste ingen gener har haft, mens det hos andre er begrænset til influenzalignende symptomer. I meget sjældne tilfælde (<1%) kan sygdommen dog bl.a. udvikle livstruende meningitis. Forekomsten og udbredelsen af West Nile Virus er dermed vigtig at få kortlagt og følge udviklingen af, for at vurdere hvilken trussel sygdommen udgør for både fjerkræ, husdyr og mennesker.

Overvågning af miljøfarlige stoffer i det kystnære miljø.

Fuglestationen har i det sene efterår indsamlet blåmuslinger og purpursnegle fra områdets høfder for Århus Universitet (v/ Jacob Strand), som led i en national NOVANA-undersøgelse af miljøfarlige stoffers forekomst i det kystnære miljø.