Indledning

Skagen Fuglestation blev indviet i maj 2017 og indgår som en integreret del i Skagen Grå Fyr, der omfatter en fornem digital og interaktiv udstilling om fugletrækket. Herudover er der på stedet adgang til fyrtårnet, en café og en naturbutik. Stedets aktører er opmærksomme på, at centeret udadtil skal udvikles som én fælles enhed og heri ligger en væsentlig udfordring for parterne. Fuglestationen indsamler fugledata helårligt, bidrager til videnskabelige projekter og tilbyder naturvejledning og ture. Stationsleder, ringmærkere, observatører og formidlere udgør fuglestationens stab. DOF-medlemmer kan leje sig ind i gæstelejligheden og få indblik i og bidrage til stedets aktiviteter. I maj gennemføres fuglefestivallen hvert år sammen med venneforeningen. Skagen har længe været kendt som Nordeuropas bedste træksted for rovfugle om foråret, og gæstes derfor af mange fuglekiggere fra nær og fjern i denne periode. Fuglestationen udfører projektorienteret feltarbejde bl.a. i samarbejde med universiteter og andre interessenter, hvor data publiceres løbende. Teknologiske metoder til monitering af fugletrækket, f.eks. radar, radiotelemetri, lydoptagelser m.m. kombineres med observationer og ringmærkning. I det daglige er der høj fokus på undervisning og opkvalificering af stab og frivillige i et læringsfællesskab, hvor alle uanset niveau, tilegner sig ny viden og færdigheder. Som sigtelinje gennemføres aktiviteterne efter værdierne: Fugle, Oplevelser, Viden og Fællesskab som på alle planer kendetegner dagligdagen på fuglestationen.

Skagen Fuglestations mission.

Skagen Fuglestation er en del af et stort folkeligt projekt med base omkring Det Grå Fyr. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) indgår i et unikt samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel (NST), Frederikshavns Kommune og Turisthus Nord om at skabe og drive Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle. Skagen Fuglestation er således en integreret del af Skagen Grå Fyr- Center for trækfugle. Her skal videnskab og naturformidling symbiotisk gå hånd-i-hånd til gavn for fuglene og deres levesteder, friluftslivet og de mange besøgende i det naturskønne Skagen.

Skagen Fuglestations vision.

Skagen Fuglestation vil være den fremmeste inden for følgende 4 overordnede områder:

 1. Videnskabelig indsamling og publicering af fugledata gennem feltarbejde.
 2. Formidling af fugle og natur for såvel specialister som den brede offentlighed med det mål at inspirere.
 3. Samarbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan og indgå i udviklende partnerskaber.
 4. Stationen vil bidrage væsentligt til den økonomiske drift og stationens aktiviteter.

Skagen Fuglestations strategi frem til 2024.

 1. Stationen drives professionelt som et center for videnskabelig indsamling af data om fugle og deres levesteder, der kan anvendes af DOF, myndigheder, organisationer m.fl. med det mål at bidrage til opfyldelse af DOF´s formål om fuglebeskyttelse og udbredelse af kendskabet til fugle, samt medlemmernes deltagelse i DOF´s aktiviteter.
 2. Stationen samarbejder struktureret og kontinuerligt med enkeltpersoner, myndigheder, videnskabelige organisationer, NGO'er og turistområdet.
 3. Stationen vil udvikle et fast, formelt og gensidigt berigende samarbejde med de førende fuglestationer i Danmark, Norden og i den øvrige relevante del af verden - bl.a. gennem Birdlife samarbejdet.
 4. Stationen vil udvikle et stærkt og veletableret samarbejde med lokale ildsjæle - herunder ikke mindst Skagen Fuglestations Venner - som aktivt støtter stationens drift.
 5. Stationen vil etablere en bæredygtig organisation med det nødvendige lønnede personale og frivillige til at varetage såvel ledelse, formidling, uddannelse, vidensdeling og feltarbejde.
 6. Stationen vil bidrage aktivt til DOF´s store formidlingsprojekter.
 7. Stationen vil have daglige formidlingsarrangementer for besøgende på stationen og trækfuglecenteret.
 8. Stationen vil virke inspirerende på DOF-medlemmer, der kommer i Skagen, sådan at disse medlemmer frivilligt deltager i stationens arbejde og indsamling af data.
 9. En del af stationens årlige udgifter og aktiviteter dækkes ved egen foranstaltning.

 

Mål frem mod 2024

Det faglige videnskabelige arbejde:

Mål: Der indsamles via ringmærkning og observationer videnskabelige data, der bl.a. kan belyse ændringer i fuglearternes udbredelse, bestandsstørrelser, ynglesucces og fænologi.

Mål: De indsamlede data registreres, bearbejdes og publiceres, så de er tilgængelige for forskere, myndigheder og for fugleinteresserede i almindelighed. 

Mål: Aktiv kontakt til pressen der sikrer, at nyheder, populære artikler m.m. formidles hurtigst muligt med det formål at udbrede kendskabet til fuglesagen, DOF og Fuglestationerne.

Samarbejde med andre organisationer:

Mål: Igennem samarbejde med Skagen Grå Fyrs aktører, udarbejdes planer til styrkelse af fælles mål. Fuglestationen og Naturstyrelsen arbejder i et tæt fællesskab på at styrke formidlingen af fugletræk, viden om fugle samt deres levevilkår.

Mål: Fuglestationen og DOF er aktive i at knytte kontakter og etablere projekter med eksterne aktører, som eksempelvis universiteter, naturorganisationer og offentlige myndigheder.

Fuglestationens nationale og internationale arbejde:

Mål: Fuglestationen er aktiv i forhold til at etablere og fastholde nationalt og internationalt fuglestationsarbejde i form af fælles projekter.

Fuglestation, venneforening og lokalmiljø:

Mål: Den daglige drift på fuglestationen målrettes i et inkluderende samarbejde mellem stationens ansatte og lokalområdets frivillige.

Personale:

Mål: Fuglestationen har en fast bemanding primært af danske ringmærkere/observatører og sekundært af udenlandske. Stationens faste bemanding ledes af en ansat fuglestationsleder

Mål: Stationens faste personale deltager aktivt i at rekruttere og uddanne nye ringmærkere og observatører.

Mål: Bestyrelsen deltager aktivt i udviklingen af fuglestationen i tæt samarbejde med fuglestationens ansatte leder.

DOF's store formidlingsprojekter:

Mål: Fuglestationen deltager i og bidrager til nationale projekter der igangsættes af DOF, som eksempelvis DOFbasen, Atlas projekter, eFugl m.fl.

Daglige formidlingsarrangementer:

Mål: Fuglestationens ansatte og tilknyttede frivillige sikrer daglig formidling af fuglelivet i Skagen både igennem naturture, formidling på centret og digital formidling.

Fuglestationen som omdrejningspunkt for DOF-medlemmer der besøger Skagen:

Mål: Fuglestationen er det naturlige omdrejningspunkt for indsamling af data i Skagen.

Mål: Fuglestationen er socialt omdrejningspunkt for DOF-medlemmer der besøger Skagen.

Mål: Fuglestationen opfordrer besøgende DOF-medlemmer til at deltage aktivt i fuglestationens arbejde.

Fuglestationens finansiering:

Mål: Fuglestationen finansieres af midler fra DOF som suppleres af egne indtægter og lokale midler fra fonde og sponsorer.

 

/Skagen Fuglestations bestyrelse (september 2018)